voor uniek project Axel Europees project Traditionele Maritieme Vaardigheden van start 'Naïeve schilderingen in het woonhuis, aangebracht vanaf circa 1910. De exacte dateringen en chronologie zijn nog in onderzoek. de zinvolle integratie in het streekmuseum op losse schroeven komen te staan. Het ligt dan ook voor de hand dat Rijk en provincie de gemeente tegemoetkomen. De gemeente steekt immers al haar nek uit om in tijden van bezuinigingen te investeren in haar culturele infrastructuur. De Provincie Zeeland zou het plan moeten omarmen vanuit haar beleid om de vitaliteit in krimpregio's te behouden en deze niet verder af te laten glijden. En het Rijk zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om de twee panden van unieke en nationale waarde veilig te stellen. Op grond van de eerste analyses door de RCE kan al gesproken worden van een uniek complex; verder onderzoek zal alleen nog maar meer bijzonderheden aan het licht brengen. Het Rijk is alleen al vanuit zijn taak als hoeder van monumenten van nationale waarden verplicht de lasten niet enkelvoudig af te wentelen op een gemeente die al fors investeert in haar cultureel erfgoed. Bovendien zijn er verwachtingen gewekt in een proces waarbij alle partijen bereid zijn geweest te luisteren naar de argumenten van het Rijk en in gezamenlijkheid tot planaan passing te komen. De realisatie van het Streekmuseum in Axel met inbegrip van de panden Markt 2 en 2a is dus niet alleen van gemeentelijk belang, maar vooral ook een zaak van provinciaal en rijksbelang! David Koren, adviseur cultuurhistorie en monumenten Met de conferentie 'Scheepsbouw in stand houden voor de toekomst' is op 20 mei in Middelburg het project 'Traditionele Maritieme Vaardigheden' van start gegaan. Het project moet er in Zeeland voor zorgen dat de traditionele scheepsbouw vastgelegd wordt voordat de vaardigheden en kennis verdwenen zijn. Het project maakt deel uit van het Europese Interreg IV-A Twee Zeeën Project. In Zeeland bestaan geen specifieke opleidingen voor het leren van (oude) technieken en vaardigheden die nodig zijn voor het instandhouden van het maritiem erfgoed. Door deze leemte ervaren eigenaren van historische schepen in Zeeland grote problemen bij het vinden van goed opgeleide en ervaren vaklieden. Ook is het moeilijk om jongeren warm te krijgen die zich willen bekwamen in het restauratievak. Het project 'Traditionele Maritieme Vaardigheden' probeert nu eeuwen oude vaardigheden vast te leggen met gebruikmaking van innovatieve technologie. Het doel hiervan is het gebruik van traditionele en moderne scheepsbouw te promoten en het aantal mensen dat een opleiding of carrière in de scheepsbouw ambieert, te doen groeien. Ook kan de verworven kennis actief ingezet worden, bijvoorbeeld binnen een nog op te zetten maritieme restauratieopleiding in Zeeland. Het project wordt vanuit Zeeland gedragen door Maritiem Instituut De Ruyter en de Provincie Zeeland. Julian de Jonge zet zowel in Vlaanderen als in Zeeland het oude ambacht van scheepstimmerman voort. Op de foto brandt hij een gang voor de scheepsromp van de Vlaamse hengst Pegasus (Rupelmonde, 2009, www.dezaete.com). Zeeuws Erfgoed 15 juni 2011/02 MONUMENTENN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 15