m Jaren van het Immaterieel Erfgoed: provinciale en landelijke bijeenkomsten Aim 1* VOLKSCULTUUR Nieuws 1011 Omdat Nederland naar verwachting binnenkort het internationaal verdrag zal ratificeren dat wereldwijd de diversiteit aan tradities, rituelen en gebruiken moet waarborgen, is er rond deze Unesco-conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed (2003) de laatste tijd wel wat te doen. Ook de SCEZ krijgt hiermee te maken. Op 1 maart nodigden de adviseurs streektalen en volks cultuur van de SCEZ daarom de diverse organisaties die op het vlak van immaterieel erfgoed bezig zijn, uit voor een bijeenkomst. Leo Adriaanse en Veronique De Tier toonden de aanwezigen wat er in Zeeland al allemaal gebeurt op het vlak van immaterieel erfgoed. We hebben bloeiende verenigingen voor het ringrijden, we hebben nog enkele mensen die zich bezighouden met het levend houden van oude ambachten, op het vlak van streektalen bestaan er diverse activiteiten. Zeeland is een actieve provincie, zo blijkt. De SCEZ wil in 2011 en 2012 naar aanleiding van de themajaren over het immaterieel erfgoed de verenigingen aanmoedigen om hun activiteiten in de kijker te plaatsen en bekend te maken bij een breder publiek. Na een presentatie van wat er al allemaal is, werd ook een toelichting gegeven over de subsidie mogelijkheden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De deelnemers konden ook vragen stellen over activiteiten, mogelijkheden enzovoort. We hopen uiteraard dat heel veel verenigingen in 2011 en 2012 aandacht zullen schenken aan het Zeeuwse immateriële erfgoed (zie ook www.traditieszeeland.nl). Landelijk was er op 19 maart een bijeenkomst in het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht. Diverse organisaties uit het hele land kwamen luisteren naar een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW. Er werden ook enkele praktijkvoorbeelden getoond. Welke tradities en gebruiken kunnen eventueel op een Unesco-lijst ter bescherming van het immaterieel erfgoed komen en wat moet er precies gebeuren? Hoe begint men aan het aanmelden van een bepaalde traditie of activiteit enzovoort. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV) zette de aanwezigen in het namiddaggedeelte zelf aan het werk. Omdat de terminologie rond immaterieel erfgoed en volkscultuur niet altijd helder is, heeft het Meertens Instituut in samenwerking met het NCV een boekje gemaakt: Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat. Deze almanak werd gepresenteerd in Amsterdam op 27 april. Daarin worden allerlei thema's en begrippen besproken en worden ook landelijke en regionale organisaties opgesomd die van belang zijn. Er zijn heel wat literatuurverwijzingen per begrip of thema. Als gastspreker had Markus Tauschek van de universiteit van Kiel het over 'Water into Wine? The Construction of Intangible Heritage'. Daarin stelde hij een aantal problemen, zoals moeten bepaalde vormen van immaterieel erfgoed zich aanpassen als ze eenmaal aangemeld worden op de Unesco-lijst? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het ringrijden als dit op de lijst van Unesco komt? Mogen er dan bepaalde aspecten niet omdat ze ethisch niet verantwoord zijn? Of moet de aangemelde traditie onder een stolp geplaatst worden? Wat zijn de effecten van de Unesco-conventie op het immaterieel erfgoed zelf? Cas Smithuijsen en Rob van der Laarse gingen hierover in debat. Daarbij kwamen de voordelen maar ook de gevaren van dergelijke lijsten naar voren. Het is immers niet de bedoeling om tradities en gebruiken onder een stolp te plaatsen, maar levend te houden. Ze moeten dynamisch zijn en de aanmelding voor zo'n lijst moet vanuit de erfgoedgemeenschap zelf komen. Dat het allemaal niet zo duidelijk is, blijkt uit allerlei reacties. De erfgoedalmanak die werd aangeboden aan een vertegenwoordiger van Unesco en van het ministerie van OCW moet een gemakkelijk raadpleegbaar handboek zijn dat beleidsmakers en -medewerkers, politici en erfgoedprofessionals een houvast biedt in de begrippen op het gebied van immaterieel erfgoed en volkscultuur (ISBN 978-90-8964-161-8; prijs: 14,50 euro). Zeeuws Erfgoed 10 juni 2011/02 STREEKTALEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 10